[Relacja] KSIĄŻNICA BESKIDZKA

Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka. Realizacja Priorytetu II Programu MKiDN w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej

1Współczesna biblioteka stanowi istotny i niezastąpiony element w procesie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Organizując różne formy działań, charakterystycznych nie tylko dla samych bibliotek, ale również innych instytucji kulturalno-oświatowych, służy nie tylko rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, ale także wspomaga system edukacji i wychowania.

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej od lat bierze czynny udział w szeregu akcji społeczno-kulturalnych. We wrześniu 2014 roku Książnica Beskidzka przystąpiła do realizacji programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” – Priorytet 2. W programie tym wzięły udział 3 placówki filialne, a mianowicie: Filia Os. Złote Łany – współpracująca ze Szkołą Podstawową nr 20 im. Jerzego Kukuczki oraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących-Gimnazjum nr 2, Filia Komorowice współpracująca z Gimnazjum nr 14 im. Jan Pawła II, Filia Mikuszowice Krakowskie współpracująca ze Szkołą Podstawową nr 24 im. Tadeusza Kościuszki.

Koncepcja współpracy opierała się na założeniu, iż wszelkie działania służą popularyzacji, promocji czytelnictwa i literatury, a w szczególności podnoszeniu kompetencji czytelniczych i rozbudzaniu potrzeb literackich. Mając na uwadze, pogłębiający się od lat spadek zainteresowania czytaniem wśród gimnazjalistów, przygotowano szereg działań adresowanych do tej grupy młodzieży m.in. konkursy czytelnicze i recytatorskie, dyktando mikołajkowe pt: „Nicnierobienie to nie jego specjalność”, czy też współudział w tworzeniu audycji radiowych do lokalnego radia „Anioł Beskidów”.

Z kolei lekcje biblioteczne i regionalne były okazją do zapoznania się dzieci i młodzieży z ofertą bibliotek do nich skierowaną, księgozbiorem, czy innymi usługami. Działaniom tym towarzyszył Bielski plebiscyt na najlepszą książkę dla dzieci – pierwsze miejsce zajął „Mikołajek” Rene Gościnny’ego. Natomiast wśród grupy młodzieży przeprowadzono próbę badań czytelniczych „Gimnazjalista czyta nie czyta”. Analiza wyników ankiety nie napawa optymizmem. Niestety, młodzież, mimo zróżnicowanej oferty, bardzo rzadko korzysta z usług biblioteki, w małym stopniu wykazuje zainteresowanie książką, uczestnictwem w imprezach kulturalno-edukacyjnych, czy możliwością skorzystania z internetu.

Z kolei respondenci, którzy zdeklarowali się jako aktywni czytelnicy, odwiedzają placówki biblioteczne w poszukiwaniu konkretnych nowości wydawniczych, także udostępnianych drogą elektroniczną. Nie bez znaczenia pozostaje jakość obsługi, uprzejmość bibliotekarza, różnorodność oferty, dogodna lokalizacja oraz bezpłatność usług. Źródłem informacji o danej bibliotece jest szkoła, rzadziej internet. Dlatego też warto jeszcze raz zwrócić uwagę na to, jak ważna i potrzebna staje się współpraca pomiędzy różnymi instytucjami kulturalno-oświatowymi.

Reasumując, różnorodne formy działań kulturalno-edukacyjnych, literackich oraz promocyjnych przygotowanych w oparciu o zakupione nowości wydawnicze, pozwoliły zrealizować zakładane cele. Wspólnie zrealizowano 80 działań. Ze środków przeznaczonych na realizację zadania zakupiono 648 nowości wydawniczych.

Wymiernym efektem podjętej inicjatywy stała się aktywizacja czytelnicza dzieci i młodzieży, urozmaicenie księgozbioru, kształtowanie korzystnego wizerunku biblioteki oraz integracja placówek w środowisku lokalnym.

2

Nadesłała: Ewa Sałaczak, Książnica Beskidzka