gra

[Relacja] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Twoje miejsce na Ziemi

graW ramach międzynarodowej kampanii Tydzień Edukacji Globalnej Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju realizowała projekt Twoje miejsce na Ziemi, w ramach którego zorganizowano dwie gry edukacyjne: Czy jesteś odpowiedzialnym konsumentem? i Twoje wymarzone wakacje. Tematy gier i omawiane podczas zajęć problemy nawiązywały do tegorocznego hasła Tygodnia Edukacji Globalnej – Urzeczywistnianie równości.

Celem przeprowadzonych działań była popularyzacja wiedzy na temat problemów  o charakterze globalnym, mających wpływ na różnice w poziomie życia mieszkańców globalnego Południa i globalnej Północy. Podczas gier uczestnicy zapoznali się z informacjami związanymi z odpowiedzialną konsumpcją, odpowiedzialną turystyką i Milenijnymi celami rozwoju.

grupa

Ważnym zagadnieniem poruszanym podczas zajęć było uświadomienie współzależności globalnych, istnienia zjawisk łączących ludzi i ukazujących miejsce człowieka w globalnej sieci powiązań. Udział w grach miał podnieść świadomość uczestników na temat faktu, iż żyją i funkcjonują w zglobalizowanym i zróżnicowanym kulturowo świecie, jak ważna jest rola tolerancji, szacunku, empatii i otwartość dla odmienności. Jastrzębie-Zdrój jest miastem, w którym rozwój przemysłu ciężkiego i szkodliwa dla środowiska naturalnego działalność człowieka, spowodowały nieodwracalne zmiany w krajobrazie miasta. Projekt był okazją do popularyzacji wiedzy na temat ochrony środowiska i zasobów naturalnych miasta  w odniesieniu do problemów globalnych.

prezentacja

W przeprowadzonych w ramach projektu wydarzeniach udział wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Jastrzębia-Zdroju. Pomiędzy 5 a 20 listopada przeprowadzono dziewięć spotkań, w których uczestniczyło 187 osób.

W ramach projektu przeprowadzono dwie gry edukacyjne:

Czy jesteś odpowiedzialnym konsumentem?

Uczestnicy gry pokonując kolejne pola, mieli do wykonania zadania związane z Milenijnymi celami rozwoju, segregacją odpadów, ekologią, przemysłem odzieżowym i elektronicznym oraz ochroną zasobów naturalnych. Omówione zostały Milenijne cele rozwoju (m.in. problem głodu i ubóstwa, problematyka wody), współzależności globalne. Zwrócono uwagę na problemy o charakterze globalnym, mające wpływ na różnice w poziomie życia mieszkańców globalnego Południa i globalnej Północy. Zajęcia były okazją do uświadomienia, czym są odpowiedzialne wybory konsumenckie i w jaki sposób wpływają one na warunki życia ludzi, jak i zmiany środowiska naturalnego.

zajęcia

Twoje wymarzone wakacje – celem gry było przekazanie podstawowej wiedzy związanej z odpowiedzialną turystyką.

Tematem gry był wyjazd na wymarzone wakacje w różne rejony Polski i świata. Kolejne pola gry, stanowiły zadania związane z sytuacjami, z którymi spotkać się można podczas podróżowania. Omówione zostały zagadnienia dotyczące globalnych współzależności, krajów globalnego Południa i Północy, konsumpcjonizmu, problematyki wody, głodu i ubóstwa. Ważnymi zagadnieniami podjętymi podczas zajęć były zmiany klimatyczne i ochrona środowiska naturalnego. Udział w grze był doskonałą okazją, by zastanowić się, w jaki sposób nasze indywidualne zachowania i decyzje wpływają na innych ludzi, gospodarkę i środowisko naturalne.

pokaz
Projekt poszerzył ofertę Biblioteki o nowe formy pracy z młodzieżą, związane z edukacją globalną, był również doskonałą okazją do popularyzacji wiedzy na temat zagrożeń i negatywnych skutków działania człowieka oraz możliwości wprowadzenia zmian poprzez kształtowanie świadomych postaw społecznych.

Wydarzenia zrealizowano w ramach projektu Twoje miejsce na Ziemi finansowanego przez Fundację Znak w ramach projektu pt. „Globalnie – Lokalnie – Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych” współfinansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2015.

Nadesłała: Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju