[Zapowiedź] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOSNOWCU

Konkurs plastyczny „W krzywym zwierciadle, czyli galeria sław na wesoło”

plakatUwaga, uwaga! Sosnowiecka Biblioteka ogłasza wakacyjny konkurs plastyczny na najzabawniejszą, najciekawszą, najoryginalniejszą karykaturę postaci historycznej! Napoleon? Maria Antonina? Władysław Jagiełło? A może Charlie Chaplin? Kto najbardziej zasłużył na nowy portret? W konkursie zorganizowanym w ramach akcji letniej „Tam i z powrotem, czyli literacki wehikuł przygód”, może wziąć udział każde dziecko lubiące kreatywne zabawy z historią, gdyż o wyniku zmagań zadecyduje zarówno talent plastyczny, jak i najbardziej interesujące podejście do tematu. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższym regulaminem i trzymamy kciuki za młodych plastyków!!! Nagrody czekają… Regulamin konkursu plastycznego „W krzywym zwierciadle, czyli galeria sław na wesoło”

Temat konkursu: „W krzywym zwierciadle, czyli galeria sław na wesoło”

Forma pracy: karykatura znanej postaci historycznej

Technika wykonania karykatury: dowolna

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu plastycznego pt. „W krzywym zwierciadle, czyli galeria sław na wesoło” może być każdy miłośnik sztuk plastycznych – dzieci w wieku 10-15 lat z terenu woj. śląskiego.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Konkurs odbywa się w ramach akcji „Tam i z powrotem, czyli literacki wehikuł przygód”, dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja literatury i czytelnictwa”.
 4. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2016 r., a kończy 23 sierpnia 2016 r.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 Cele konkursu:

 1. Uwrażliwienie dzieci na piękno i sztukę.
 2. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.
 3. Rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania historią.
 4. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do sztuki i historii.
 5. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata.
 6. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
 7. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).

 Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 10 – 15 lat.
 2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
 3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – karykatury znanej postaci historycznej.
 5. Forma pracy: płaska na papierze.
 6. Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie max A3.
 7. Prace można:
 • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – galeria sław”, do dnia 23 sierpnia 2016 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane),
 • dostarczyć osobiście do każdej placówki MBP na terenie miasta Sosnowca w godzinach ich otwarcia, do dnia 23 sierpnia 2016 r..
 1. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (do pobrania na www.biblioteka.sosnowiec.pl).
 2. Karty dostępne w filiach MBP i do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora zawierają:

Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego, podpis rodzica/opiekuna prawnego wyrażający zgodę na udział autora w konkursie.

 Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Jury oceniać będzie: oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu, samodzielność i estetykę wykonania pracy, oddanie charakterystycznych atrybutów, rysów, elementów garderoby, cech fizjonomicznych wybranej postaci oraz poczucie humoru.
 4. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
 5. Nagrody w konkursie będą rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej osobiście: telefonicznie.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi na Wielkim Festynie Średniowiecznym w Filii nr 20 Stary Sosnowiec przy ul. Piłsudskiego 19 w terminie 31 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00.

Postanowienia końcowe

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art.24. ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182). Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników konkursu będą przechowywane w bazie danych Organizatora, jednocześnie wszystkim uczestnikom konkursu oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
 4. Uczestnicy konkursu oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych (imię i nazwisko) w regionalnych mediach, na stronach internetowych Organizatora i lokalnych portali internetowych, a także na publikację wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182).
 5. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: biblioteka.sosnowiec.pl
 6. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32  266 43 76 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl