[Zapowiedź] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOSNOWCU

Konkurs plastyczno-literacki „Pozdrowienia z dalekiej galaktyki”

plakatOdkryj w sobie talent plastyczny i udowodnij, że Twoja wyobraźnia nie zna granic! Weź udział w konkursie sosnowieckiej Biblioteki na najfajniejszą, artystycznie odjechaną i literacko dopracowaną pocztówkę przysłaną z innej galaktyki. Zabawa zorganizowana została w ramach akcji letniej „Tam i z powrotem, czyli literacki wehikuł przygód”. Regulamin zamieszczamy poniżej i zapraszamy do kosmicznej przygody z pędzlem i piórem.Regulamin konkursu plastyczno-literackiego „Pozdrowienia z dalekiej galaktyki!”

Temat konkursu: „Pozdrowienia z dalekiej galaktyki!”

Forma pracy: pocztówka

Technika wykonania projektu: dowolna

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu plastycznego pt. „Pozdrowienia z dalekiej galaktyki!” może być każdy miłośnik sztuk plastycznych i literatury – dzieci w wieku 6-9 lat z terenu woj. śląskiego.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Konkurs odbywa się w ramach akcji „Tam i z powrotem, czyli literacki wehikuł przygód”, dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja literatury i czytelnictwa”.
 4. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2016 r., a kończy 23 sierpnia 2016 r.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

 1. Uwrażliwienie dzieci na piękno i sztukę.
 2. Kształtowanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.
 3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród dzieci.
 4. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do sztuki.
 5. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata.
 6. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
 7. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-9 lat.
 2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę.
 3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – pocztówki.
 5. Przy tworzeniu pracy należy wziąć pod uwagę zarówno formę pracy jak i jej treść.
 6. Forma pracy: płaska na papierze.
 7. Praca konkursowa powinna być wykonana w formacie max A3.
 8. Technika wykonania dowolna np.: kolaż, wydzieranka, wyklejanka, rysunek ołówkiem, kredkami, węglem, malarstwo (farby plakatowe, akwarele, pastele, tusz), scrapbooking.
 9. Prace można:
 • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – Pocztówka”, do dnia 23 sierpnia 2016 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane),
 • dostarczyć osobiście do każdej placówki MBP na terenie miasta Sosnowca w godzinach ich otwarcia, do dnia 23 sierpnia 2016 r.
 1. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (do pobrania na www.biblioteka.sosnowiec.pl).
 2. Karty dostępne w filiach MBP i do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora zawierają:

Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, wiek, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, nr telefonu rodzica/opiekuna, podpis rodzica/opiekuna wyrażający zgodę na udział autora w konkursie.

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Jury oceniać będzie: oryginalność, pomysłowość i kreatywność ujęcia tematu, estetykę wykonania pracy, samodzielność oraz treść pozdrowień.
 4. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.
 5. Nagrody w konkursie będą rzeczowe – w postaci wydawnictw książkowych lub akcesoriów plastycznych. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej osobiście: telefonicznie.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi na Wielkim Festynie Średniowiecznym w Filii nr 20 Stary Sosnowiec przy ul. Piłsudskiego 19 w terminie 31 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00.

Postanowienia końcowe

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art.24. ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182). Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników konkursu będą przechowywane w bazie danych Organizatora, jednocześnie wszystkim uczestnikom konkursu oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
 4. Uczestnicy konkursu oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych (imię i nazwisko) w regionalnych mediach, na stronach internetowych Organizatora i lokalnych portali internetowych, a także na publikację wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182).
 5. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: biblioteka.sosnowiec.pl
 6. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 43 76 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl