[Zapowiedź] MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOSNOWCU

Konkurs literacki „Kartka z dziennika szalonego podróżnika”

PLAKATLubisz zmyślać? Układanie niestworzonych historii to dla Ciebie „bułka z masłem”? A może ciągle śnisz o nieistniejących krainach pełnych atrakcji nieznanych zwykłym śmiertelnikom? Oto konkurs przeznaczony specjalnie dla Ciebie! Napisz krótkie opowiadanie, relację, opis – krótko ujmując fragment dziennika szalonego podróżnika i wygraj nagrody w konkursie zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu w ramach akcji letniej „Tam i z powrotem, czyli literacki wehikuł przygód”. Poniżej przedstawiamy zasady konkursu. Śmiało – czekamy na Twój tekst!

Regulamin konkursu literackiego „Kartka z dziennika szalonego podróżnika”

 Temat konkursu: „Kartka z dziennika szalonego podróżnika”

Forma pracy: kartka z dziennika

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikiem konkursu literackiego pt. „Kartka z dziennika szalonego podróżnika” może być każde dziecko posiadające wyobraźnię, trochę talentu i umiejętności do przelewania ich na papier, w wieku 10-15 lat, z terenu woj. śląskiego.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 3. Konkurs odbywa się w ramach akcji „Tam i z powrotem, czyli literacki wehikuł przygód”, dofinansowanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promocja literatury i czytelnictwa”.
 4. Konkurs rozpoczyna się 1 lipca 2016 r., a kończy 23 sierpnia 2016 r.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 Cele konkursu:

 1. Uwrażliwienie dzieci na piękno języka ojczystego.
 2. Rozbudzenie wśród dzieci świadomości literackiej.
 3. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
 4. Pobudzanie fantazji, wyobraźni oraz ciekawości świata.
 5. Doskonalenie warsztatu pisarskiego.
 6. Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze.
 7. Twórcze spędzanie czasu wolnego (wakacje).

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 10-15 lat.
 2. Każdy autor może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie napisaną pracę.
 3. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 4. Zadaniem uczestników jest napisanie ciekawego fragmentu z dziennika zawierającego przygody podróżnika w czasie.
 5. Główny bohater może być fikcyjny, zainspirowany postacią historyczną lub zaczerpnięty z literatury.
 6. Prace mogą być złożone w formie wydruku komputerowego lub napisane odręcznie.
 7. Objętość – od 2 do 5 stron, format A4, czcionka Times New Roman 12.
 8. Nie będą brane pod uwagę prace zaczerpnięte z książek i Internetu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac nie związanych z tematem oraz nieczytelnych dla jury.
 10. Prace można:
 • przesłać e-mailem na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl
 • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs – kartka z dziennika”, do dnia 23 sierpnia 2016 r. (prace dostarczone po terminie nie będą oceniane),
 • dostarczyć osobiście do każdej placówki MBP na terenie miasta Sosnowca w godzinach ich otwarcia.
 1. Prace przekazane na konkurs powinny zostać zaopatrzone w kartę konkursową (do pobrania na www.biblioteka.sosnowiec.pl).
 2. Karty dostępne w filiach MBP i do wydrukowania ze strony internetowej Organizatora zawierają:

Imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego, podpis rodzica/opiekuna prawnego wyrażający zgodę na udział autora w konkursie.

 Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 2. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Jury oceniać będzie: styl pracy, poprawność ortograficzną i stylistyczną, pomysłowość, zgodność z tematem, samodzielność, oryginalność ujęcia tematu.
 4. Nagrody w konkursie będą rzeczowe – m.in. w postaci wydawnictw książkowych. Nagrodzone prace zostaną także opublikowane na stronie internetowej MBP.
 5. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej osobiście: telefonicznie.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi na Wielkim Festynie Średniowiecznym w Filii nr 20 Stary Sosnowiec przy ul. Piłsudskiego 19 w terminie 31 sierpnia 2016 r. o godz. 11.00.

Postanowienia końcowe

 1. Prace nie będą odsyłane. Autorzy przekazują wszelkie prawa do prac na rzecz Organizatora.
 2. Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu.
 3. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art.24. ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182). Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników konkursu będą przechowywane w bazie danych Organizatora, jednocześnie wszystkim uczestnikom konkursu oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu.
 4. Uczestnicy konkursu oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych (imię i nazwisko) w regionalnych mediach, na stronach internetowych Organizatora i lokalnych portali internetowych, a także na publikację wizerunku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz.1182).
 5. Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: biblioteka.sosnowiec.pl
 6. Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 43 76 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl