[Zapowiedź] ŚLĄSKI BIBLIOTEKARZ ROKU

Konkurs na Bibliotekarza Roku

plakatZarząd Główny SBP ogłasza VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Bibliotekarza Roku. Kandydaci mogą reprezentować różne typy bibliotek, a oceniane dokonania mogą dotyczyć różnych obszarów ich aktywności zawodowej w roku 2016. Kandydatów mogą zgłaszać osoby indywidualne (pracownicy i użytkownicy bibliotek), jak też struktury i członkowie SBP oraz innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism fachowych oraz lokalne władze (samorządowe, uczelniane); pod warunkiem uzyskania zgody kandydata na udział w Konkursie. Konkurs to szansa na promocję także biblioteki, miejscowości i regionu.

Warunki I etapu konkursu

Zarząd Okręgu SBP w Katowicach powołał Kapitułę Konkursu „Bibliotekarz Roku 2016”, w składzie: Małgorzata Witowska (Biblioteka Śląska /Zarząd Okręgu) – przewodnicząca; Łucja Ruchała (Książnica Beskidzka /Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej), Irmina Młynarczyk (Biblioteka Publiczna /Zarząd Oddziału w Częstochowie), Paweł Dobrzelecki (MBP Zabrzu /Zarząd Oddziału w Katowicach), Bogumiła Warząchowska (Biblioteka Wydziału Teologicznego UŚ/Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych), Małgorzata Kępka (GBP Koszarawa) – Bibliotekarz Roku 2011, Anna Maria Hiller (PBP Częstochowa) – Śląski Bibliotekarz Roku 2012, Małgorzata Kozioł (Książnica Beskidzka) – Śląski Bibliotekarz Roku 2013.

Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o Regulamin przygotowany przez Zarząd Główny SBP, dostępny na portalu internetowym http://www.sbp.pl/konkursy

Harmonogram I etapu Konkursu w województwie śląskim:

  • od 30 stycznia do 28 lutego 2017 r. zgłaszanie kandydatów
  • do 17 marca – Kapituła konkursowa dokona wyboru                                                                      „Śląskiego Bibliotekarza Roku 2016”
  • do 24 marca br. – przesłanie do zgłaszających zawiadomienia o rozstrzygnięciu  I etapu Konkursu a do Biura ZG SBP danych, opisu dokonań i zdjęcia zwycięzcy oraz dokumentacji postępowania konkursowego w Okręgu.

 

Ze względu na konieczność podpisania przez kandydata „Oświadczenia” (zał. 2 do Regulaminu), prosimy nadsyłać zgłoszenia zarówno drogą mailową jak i listownie na następujące adresy:

  • mailowo – slaski@sbp.pl
  • listownie – adres: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice. Na kopercie prosimy zamieścić dopisek „Bibliotekarz Roku 2016”. Decyduje data zgłoszenia mailowego i/lub data stempla pocztowego.

W przypadku wątpliwości, dodatkowych informacji udziela Małgorzata Witowska, e-mail: Malgorzata.Witowska@bs.katowice.pl ; tel. (32) 208-37-13.

Przydatne informacje: