plakat

Konkurs Bibliotekarz Roku już rozpoczęty!

Przyjmowanie zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarza Roku 2015

plakatCzy znacie bibliotekarzy, którzy aktywnie działają w bibliotekach? A może tych, którzy lubią swoją pracę, doskonale reprezentują zawód bibliotekarza i są profesjonalistami? Takich, którzy z pewnością zasługują na tytuł Bibliotekarza Roku? Jeśli tak, to serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów do konkursu na Bibliotekarza Roku do 26 lutego 2016 r.! W tym roku zmianie uległ proces wyłonienia zwycięscy – oprócz głosowania internautów – w wynik końcowy będą wliczone głosy terenowych zarządów SBP. Zasady zgłaszania kandydatów znajdują się poniżej.

Aby zgłosić kandydaturę na Bibliotekarza Roku 2015 nasz kandydat musi spełnić następujące warunki:

 • kryterium formalne: zatrudnienie w bibliotece na stanowisku merytorycznym oraz co najmniej 3-letni staż pracy w bibliotece,
 • kryterium merytoryczne: konkretne dokonania zawodowe kandydata w minionym roku, które w znaczący sposób usprawniły działanie biblioteki/bibliotek, bądź przyczyniły się do lepszego postrzegania jej /ich przez społeczność, którą obsługuje/obsługują. Dotyczą one wszystkich aspektów działalności na rzecz: rozwoju i promocji biblioteki/bibliotek, rozwoju czytelnictwa oraz rozszerzania usług bibliotecznych dla użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego, promocji zawodu bibliotekarza, doskonalenia zawodowego oraz integracji środowiska bibliotekarskiego. Dokonania mogą dotyczyć zarówno działań organizacyjnych, jak też badawczych, dydaktycznych, czy popularyzatorskich,
 • cechy osobowościowe: profesjonalizm, kreatywność, odpowiedzialność i
  postępowanie zgodne z Kodeksem Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji
  SBP,
 • kandydat musi spełniać wszystkie wymogi formalne i mieć konkretne osiągnięcia
  zawodowe w roku poprzedzającym Konkurs, co najmniej w dwóch zakresach
  aktywności zawodowej wymienionych w p.II.2 i w Formularzu zgłoszenia (zał.1).
  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych zgłaszającego /rekomendującego (nazwiska/nazwy, adresu, e-maila lub telefonu) oraz pisemna zgoda kandydata na udział w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z Konkursem (zał.2).
  We wniosku należy wymienić osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat (wymienić 2 najważniejsze).

Zgłoszenia należy wysłać do Zarządu SBP w Katowicach do 26 lutego 2016 r.:

 • mailowo – slaski@sbp.pl
 • listownie – Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach (40-021 Katowice  Plac Rady Europy 1). Na kopercie prosimy zamieścić dopisek „Bibliotekarz Roku 2015”.

Decyduje data zgłoszenia mailowego i/lub data stempla pocztowego.

Formularz zgłoszenia oraz regulamin konkursu na stronie internetowej SBP.