[Zapowiedź] ŚLĄSKI BIBLIOTEKARZ ROKU 2022

Do 28 lutego 2023 r. można nadsyłać zgłoszenia do regionalnego etapu konkursu Bibliotekarz Roku przeprowadzanego przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Katowicach.

Zarząd Główny SBP ogłosił XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Bibliotekarza Roku.
Celem Konkursu jest zaprezentowanie w ogólnopolskim środowisku bibliotekar-skim oraz wśród szerokiej publiczności tych pracowników bibliotek, którzy w całym roku 2022 wyróżnili się ponadstandardowymi osiągnięciami zasługując na wysoką oce-nę i popularyzację swoich dokonań.

To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lo-kale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej społecznej ak-tywności.


Promując ich dokonania promujemy także zawód bibliotekarza, unikalny pośród in-nych zawodów, pełniący istotną rolę w rozwoju czytelnictwa, kultury, nauki i edukacji, a także w poszerzaniu form społecznej aktywności.

Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować wszystkie typy bi-bliotek, a oceniane dokonania dotyczą różnych obszarów aktywności zawodowej. Liczą się dokonania, nie stanowisko w bibliotece. Nasi dotychczasowi laureaci są tego najlep-szym przykładem.

Zgłaszając kandydaturę pracownika biblioteki w konkursie „Bibliotekarz Roku 2022” na etapie okręgowym należy pamiętać, że przyjmowanie wniosków trwa  od 1 lutego do 28 lutego 2023 r. 

– pełny regulamin oraz formularze wniosku dostępne są na stronie: http://www.sbp.pl/konkursy

– zgłoszenia należy nadsyłać zarówno drogą mailową jak i listownie na następujące adresy: mailowo – slaski@sbp.pl; oraz listownie – Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, plac Rady Europy 1,  40-021 Katowice. Na kopercie prosimy zamieścić dopisek „Bibliotekarz Roku 2022”.

– pisząc wniosek należy przestrzegać zaleceń dotyczących treści i liczby znaków.

„Śląski Bibliotekarz Roku 2022” będzie zgłoszony do II etapu Konkursu, który prze-prowadzi Zarząd Główny SBP do 29 kwietnia 2023 r., a wybór Laureata nastąpi na podstawie rankingów zwycięzców I etapu zestawionych przez kapituły okręgowe.

W przypadku wątpliwości, dodatkowych informacji udziela Kol. Małgorzata Witowska, mail: Malgorzata.Witowska@bs.katowice.pl ; tel. (32) 208-37-13.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *